Ochrana osobných údajov


Používame COOKIES, aby sme mohli byť ešte efektívnejší. Ďakujeme, že ich s nami zdieľate. 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1.     Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Pomoc Motoristom, s.r.o., Pekná 30/36 010 04 Žilina, IČO: 50247026 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 2.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
 •     adresa: Pekná 30/36 010 04 Žilina
 •     email: info@mucinkovo.sk
 •     telefón:  +421903806568
 1.     Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2.     Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné výhradne pre plnenie zmluvy. 

III. ZÁKONNÝ DÓVOD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1.     Účelom spracúvania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) ; poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu. 
 1.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1.     Príjemcovia osobných údajov môžu byť osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1.     Prevádzkovateľ má  v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách môžu byť výhradne poskytovatelia marketingových služieb (napr. Mailchimp), mailingových služieb / cloudových služieb.
 2.     Vašu spokojnosť s nákupom zisťuje Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop Prevádzkovateľa zapojený. Tie vám Prevádzkovateľ zasiela zakaždým, keď u neho nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy  trhového postavenia Prevádzkovateľ využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

VI. VAŠE PRÁVA

 1.     Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1.     Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Adresa Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Kontaktná emailová adresa úradu je: statny.dozor@pdp.gov.sk                                                          

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2.     Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3.     Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. HEUREKA A SLUŽBA OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2.     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3.     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových

   

X. DOPLNKOVÉ USTANOVENIA

 1.     Súhlasom s Profilujúcimi (marketingovými) cookies dávajú užívatelia právo využiť aj nový typ dát v súvislosti s nariadením od EU v marci roku 2024. Doplnkové ustanovenia taktiež pojednávajú o Google Consent Mode verzie 2 (GCMv2) a s ním spojený súhlas užívateľa, ktorý spoločnosti Google (cez skript na tejto webovej stránke) potvrdzuje aktiváciu Profilujúcich (marketingových) cookies, ktoré Prevádzkovateľ využíva na analytické a reklamné účely so zámerom zlepšiť služby poskytované zákazníkom.
 2.     V prvej polovici roku 2024 končí podpora cookies tretích strán v Google Chrome. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2023.